Media

Pyalitsa1-1.

Solar installations bring constant electrical to the remote Kola Peninsula village of Pyalitsa, (Photo: Courtesy of Gennady Popov)

Solar installations bring constant electrical to the remote Kola Peninsula village of Pyalitsa, (Photo: Courtesy of Gennady Popov)

Solar installations bring constant electrical to the remote Kola Peninsula village of Pyalitsa, (Photo: Courtesy of Gennady Popov)