Media

novaya zemlya test

The first nuclear device detonated on Novaya Zemlya in 1955. (Photo: Still from NTV Russian television.)

novaya zemlya test