Media

250px-Oleg_Mitvol_by_Anton_Nossik

Oleg Mitvol. (Photo: Wikipedia.ru)