Media

IcebreakerSovetskiiSoyus

The Sovietsky Soyuz Icebreaker. (Photo courtesy of Thomas Nilsen and the Barents Observer)

IcebreakerSovetskiiSoyus

IcebreakerSovetskiiSoyus