Page

Уловлювання CO2

Уловлювання CO2

З технічної та економічної точки зору немає потреби в тому, щоб зберігати увесь димовий газ, що вивільняється вугільною електростанцією. Димовий газ містить лише 10% CO2. Доцільніше відокремити CO2 від інших компонентів (переважно пари та азоту, однак також і деяких частинок, сірки тощо), щоб отримати якнайменший об’єм для транспортування та зберігання. Крім цього, інші компоненти димового газу призведуть до проблем з корозією і забруднять місце зберігання. Тому найрозумнішим рішенням є відокремлення CO2 від інших складових димового газу. Цей процес відокремлення називається уловлюванням CO2.

На сьогодні існує три основні технології, що використовуються для уловлювання CO2, а саме: уловлювання після спалювання, уловлювання до спалювання та спалювання збагаченого киснем палива. Усі ці технології можуть уловлювати принаймні 90% CO2, що вивільняється; занадто великі витрати, що потребуються на сьогоднішній день, – це єдина перепона для уловлювання 100% викидів CO2 за допомогою УЗВ.

Вибір технології уловлювання залежатиме від ряду критеріїв, включаючи рівень розвитку технології, її застосування, якщо об’єкт є новим або модернізованим, капітальні та експлуатаційні витрати.

Уловлювання після спалювання

Найпоширенішою технологією уловлювання вуглецю є уловлювання після спалювання, яку можна впровадити на існуючих станціях (тобто модернізувати їх) для відокрмелння CO2 від димового газу. Така можливість впровадження технологій уловлювання після спалювання на існуючих електростанціях є основною перевагою, враховуючи, що строк експлуатації звичайної електростанції становить 40 років чи більше.

Уловлювання CO2 з димового газу електростанції називається уловлюванням CO2 після спалювання, оскільки CO2 відокремлюється після спалювання палива електростанцією.

Figure 6 CCS Post combustion CO2 capture Credit: Prosjektlab

Уловлювання CO2 після спалювання
Джерело: Prosjektlab

Цей процес – прямолінійний: димовий газ з електростанції чи промислового об’єкта поступає до очисного резервуару. До цього резервуару також додається рідкий розчинник (детальніше про це йдеться нижче), який вступає в реакцію з CO2, не вступаючи, при цьому, в реакцію з усіма іншими компонентами димового газу, наприклад з азотом. Газоподібний азот проходить через резервуар й залишається вверху резервуару. Рідкий розчинник, який вступив в реакцію з CO2, залишається на дні резервуару.

Типовими розчинниками є такі хімічні сполуки, як аміни або аміак, розчинені у воді. Ці розчинники не можуть транспортуватися або зберігатися разом з CO2, оскільки вони небезпечні та дорогі. Тому розчинники регенеруються для повторного використання. Міжнародне екологічне об’єднання «Біллона» розробила рекомендації для використання амінів з мінімальним ризиком для довкілля – «Аміни, що використовуються для уловлювання CO2: вплив на здоров’я та навколишнє середовище».

У резервуарі для регенерації суміш розчинника та CO2 підігрівається, і з’єднання між розчинником та CO2 розпадаються. CO2 після цього вивільняється й піднімається доверху резервуару як газ для регенерації. Чистий амін залишається на дні резервуару і перенаправляється назад до очисного резервуару.

Figure 7 CCS Post combustion CO2 capture

Уловлювання CO2 після спалювання

До двох головних викликів, що стоять перед технологіями уловлювання після спалювання, відносяться великі об’єми газу, що підлягають обробці, для чого потрібне великомасштабне обладнання й, відповідно, значні капітальні витрати, а також велика кількість додаткової енергії, що потрібна для здійснення цього процесу.

Технології уловлювання після спалювання дозволяють уловлювати близько 90% CO2. З огляду на можливість впровадження як на електростанціях, так і на більшості промислових об’єктах, технології уловлювання CO2 після спалювання користуються найбільшою популярністю.

Уловлювання до спалювання

У разі уловлювання до спалювання CO2 відоклемплюється від палива до спалювання. Цей процес проходить в традиційному паровому реформері, де паливо конвертується у водень (H2) та монооксид вуглецю (CO). Газоподібний монооксид вуглецю та пара після цього перетворюються в H2 та CO2. Під кінець H2 та газ CO2 відоклемплюються одне від одного таким же чином, як і при уловлюванні після спалювання CO2. Однак для уловлювання до спалювання потрібна менша за газомірами установка, ніж для уловлювання після спалювання з огляду на менший об’єм газу. Відділений газоподібний H2 може використовуватись у якості палива як для електростанцій та промислових об’єктів, так і для транспортних засобів.

Figure 8 CCS Pre-combustion CO2 capture Credit: Prosjektlab

Уловлювання CO2 до спалювання

Джерело: Prosjektlab

Уловлювання до спалювання використовується в промислових процесах та піддається все більшій комерціалізації в рамках ряду проектів США. Процедура конверсії палива, необхідна для уловлювання до спалювання, є складнішою, ніж процедура, що передбачається уловлюванням після спалювання, що робить застосування цієї технології на існуючих станціях менш привабливим. Найкраще її одразу впровадити при будівництві станції. Уловлювання до спалювання збільшує концентрацію CO2 в димовій парі, для чого потрібно менше за розмірами обладнання та різні розчинники з нижчими вимогами щодо відновлення енергії.

Figure 9 CCS Pre-combustion CO2 capture

Уловлювання до спалювання CO2

Спалювання збагаченого киснем палива

Традиційна електростанція, що працює на горючих корисних копалинах, функціонує за рахунок спалювання палива та повітря. Відмінною характеристикою спалювання збагаченого киснем палива з уловлюванням CO2 полягає в тому, що в процесі спалювання використовується кисень замість повітря. Концентрація CO2 в димовому газі може бути збільшена за рахунок використання у процесі спалювання чистого чи збагаченого кисню замість повітря для спалювання як в бойлері, так і в газовій турбіні. Цей метод передбачає використання блоку розподілу повітря, який відокремлює азот від повітря та випускає кисень. Він впорскується – разом з паливом – в бойлер, де відбувається спалювання. В результаті виробляється пара, яка використовується для живлення турбін та генерації електроенергії.

Figure 10 CCS Oxyfuel combustion with CO2 capture Credit: Prosjektlab

Спалювання збагаченого киснем палива з уловлюванням CO2

Джерело: Prosjektlab

Тим часом, димовий газ, CO2 та водяна пара рециркулюються для контролю температури в бойлері й поступово охолоджуються. Далі залишається стиснути та висушити уловлений CO2, після чого він вже готовий для транспортування та зберігання. Перевага спалювання збагаченого киснем палива полягає в тому, що, оскільки димовий газ містить високу концентрацію CO2, стадія відділення CO2 спрощується. Тому ця технологія дає можливість уловлювати 100% CO2. Значні витрати, необхідні для отримання чистого кисню, виступають бар’єром для широкого застосування технологій уловлювання CO2 шляхом спалювання збагаченого киснем палива.

Figure 11 CCS CO2 capture by oxyfuel

Уловлювання CO2 шляхом спалювання збагаченого киснем палива

Відокремлення CO2

Ідея уловлювання CO2 полягає в тому, щоб отримати струмінь чистого газоподібного CO2 із суміші CO2 та інших компонентів газу. Існує багато способів здійснення операції з відоклемлення CO2:

  • Абсорбція або адсорбція (відокремлення CO2 за допомогою розчинників)
  • Використання мембран
  • Дистиляція
  • Мінералізація
  • Термічні процеси

Абсорбція та адсорбція

Абсорбція – це поширений процес, що використовується для уловлювання CO2 після спалювання, що передбачає відокремлення CO2 від азоту.

Суміш CO2 та інших компонентів газу, наприклад азоту, змішується з рідким розчинником у великому резервуарі під назвою «колона абсорбції». Розчинник повинен бути здатен вступати в реакцію з CO2, але не з іншими компонентами газу. В результаті застосування цього методу з колони абсорбції виходять струмені: один з яких – це суміш розчинника та CO2, а інший – суміш усіх інших компонентів газу.

Суміш розчинника та CO2 надходить в другий резервуар, де розчинник та CO2 розділяються шляхом нагрівання. В результаті утворюється струмінь чистого CO2 та струмінь чистого розчинника, який в подальшому рециркулюється до колони абсорбції.

Для нагрівання суміші розчинника та CO2 необхідна значна кількість енергії, і саме кількість такої енергії є причиною великих витрат на уловлювання CO2. Наразі проводиться глобальне дослідження, покликане знайти нові розчинники, для яких потрібно менше енергії.

Абсорбція на сьогоднішній день – це найрозвинутіший метод уловлювання CO2. Найбільш типовими розчинниками, що використовуються для CO2, є аміни або аміак – хімічні речовини, які, як відомо, вступають в реакцію з CO2, але рідко з іншими газами. Однак викиди, пов’язані з амінами та аміаком, – шкідливі для навколишнього середовища і це є стимулом для розробки нових розчинників.

Figure 12 CCS Absorption/ adsorption with sorbents/ solvents

Абсорбція/адсорбція за допомогою сорбентів/розчинників

Адсорбція дуже схожа на абсорбцію. Єдина відмінність полягає в тому, що при адсорбції CO2 приєднується до поверхні розчинника, а при абсорбції існує хімічний зв’язок між молекулами CO2 та молекулами розчинника.

Використання мембран

Згідно з цим методом уловлювання CO2 здійснюється за допомогою мембрани, крізь яку може проникнути CO2 , але жодні інші молекули газу.

Figure 13 CCS Membrane gas separation

Газорозподіл з використанням мембрани

Газорозподіл з використанням мембрани – це добре відома процедура, однак сьогодні цей процес більш затратний порівняно з абсорбцією. Ймовірно, що подальше дослідження та розробка мембран покращить їхню ефективність та зменшить витрати, пов’язані з їх застосуванням. Цілком імовірно, що використання мембран стане важливою альтернативою іншим методам.

Дистиляція

Дистиляція – це загальний процес, що використовується для розподілу рідин. При нагріванні суміші, що складається з двох рідких компонентів, компонент з найнижчою точкою кипіння закипатиме першим. Суміш таким чином розділяється на дві складових: газоподібна пара та рідина.

Figure 14 CCS Separation by cryogenic distillation

Розподіл за допомогою кріогенної дистиляції

CO2 можна відокрмити від інших компонентів газу, спершу охолодивши суміш до її перетворення у рідину. Для цього необхідна дуже низька температура, і через це така дистиляція з метою відділення CO2 називається «кріогенною дистиляцією».

Мінералізація

Уловлювання CO2 шляхом мінералізації – це процес, при якому CO2 вступає в реакцію з мінералом, утворюючи інший твердий мінерал. Мінералізація – це добре відома технологія, яка є прийнятною альтернативою для уловлювання CO2.

Однак існують значні перепони для мінералізації. У результаті проведення цього процесу утворюється побічний продукт з твердого матеріалу у формі гірської породи – часто у дуже великій кількості. Для реального застосування мінералізації для скорочення викидів CO2 необхідно знайти рішення цієї суттєвої проблеми. З огляду на це малоймовірно, що мінералізація стане однією з основних технологій, що використовуються для боротьби з глобальним потеплінням, доки цю проблему не було вирішено. Вона скоріше буде використовуватись як альтернативна технологія, коли в розпорядженні є великі родовища мінералів корисних копалин, які придатні для процесу мінералізації.

Figure 15 CCS Mineralisation

Мінералізація

Матеріал, що виробляється в процесі мінералізації, має потенційну комерційну вартість. Тому цей процес підтримується зацікавленими сторонами в промисловості. Однак якщо уловлювання CO2 реалізується шляхом мінералізації і продажу її продукту у якості промислового продукту, то що станеться у майбутньому, коли якість продукту впаде чи сам продукт перетвориться на відходи? Чи вважатиметься мінералізація стратегією скорочення викидів CO2? Якщо справа йде саме так, то CO2 може бути вивільнено в атмосферу, залишаючи нас без процесу скорочення викидів CO2.

Для обрання технології уловлювання CO2 за допомогою мінералізації у якості стратегії скорочення викидів необхідно повністю задокументувати безпечне та постійне зберігання продукту мінералізації.

Термічні процеси

При термічному процесі уловлювання CO2 газова суміш CO2 та іншого компоненту охолоджується для забезпечення переходу такого компоненту в рідкий стан.

Figure 16 CCS Thermal processes

Термічні процеси

Відокремлення CO2 від пари – це дешевий та простий процес. Після охолодження суміші CO2 та пари, пара у кінцевому підсумку конденсується у рідку воду, залишаючи чистий газ CO2. Те ж саме відбувається при спалюванні збагаченого киснем палива та при «організації хімічних циклів».