Media

skabeyeva

Olga Skabeyeva, anchor of Rossiya-1's state news broadcast Vesti, (Photo: Rossiya-1)