Media

slivyak

Ecodefense's Vladimir Slivyak. (Photo: Courtesy of Ecoreporter.ru)