Media

Novovoronezhskaya_Nuclear_Power_Plant

The Novovoronezh Nuclear Power Plant. (Photo: Wikipedia)