Media

lomonosov_pevek

The Akademik Lomonosov at its final port of Pevek, Chukotka.