Media

2016_Chernobyl-NB-11

The Chernobyl shelter in front of the Chernobyl NPP reactor No. 4. (Photo: Nils Bøhmer)

2016_Chernobyl-NB-11