Media

Denis Pleshchenko

Denis Pleshchenko, head of PR department at RosRAO, presiding at the Shiryayeva hearing, Shiryayeva village, July 24, 2015. (Photo: Andrei Ozharovsky / Bellona)