Media

Vladimir_Potanin_at_the_Rose_Farm_ski_resort,_Russia_-_20110104

Vladimir Potanin. (Photo: Wikipedia)