Media

SovSoyuz-1.

The nuclear icebreaker Sovietsky Soyuz which did not - not - suffer an accident Monday. (Source: Atomflot).

SovSoyuz-1.

SovSoyuz-1.